Ta strona używa plików cookies. Przeglądając tę stronę zakceptuj ich używanie lub wyłącz zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
Powered by ZSSalez

Najnowsze zdjęcia

SALEZJAŃSKIE PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE

SALEZJAŃSKA NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Świetlica szkolna

 

          Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej na rok 2023/2024 należy wypełnić kartę zgłoszenia (kartę składamy w sekretariacie szkoły do końca czerwca). 

          Świetlica szkolna  czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2023/2024

 


REGULAMIN ŚWIETLICY


działającej w Salezjańskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej
im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego
w Przemyślu

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo- wychowawczej działalności szkoły.

 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły i przedstawiany do wiadomości Radzie Pedagogicznej, uczniom i ich rodzicom.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
  wychowawczej oraz odpowiednich warunków do odpoczynku i rekreacji.

 

 1. Do zadań świetlicy należy:

 2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy i poza jej terenem.

 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

 4. Prowadzenie różnorodnych zajęć wspierających wszechstronny rozwój uczniów.

 5. Pomoc w wykonywaniu zadań domowych; organizowanie pomocy w nauce.

 6. Odkrywanie oraz wspieranie zdolności i zainteresowań dzieci.

 7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 
  i czystości oraz dbałości o zdrowie.

 8. Propagowanie zasad kultury.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie od poniedziałku do piątku
  w godz. 6:30 – 8:00 oraz 12:30 – 17:00.

 3. Korzystanie ze świetlicy jest odpłatne i wynosi 10 zł miesięcznie.

 4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

 5. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

 6. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą
  i podpisem.

 7. Wychowawca świetlicy przed rozpoczęciem zajęć świetlicowych ma obowiązek sprawdzać obecność uczniów zgłoszonych na zajęcia świetlicowe.

 8. Przed rozpoczęciem zajęć świetlicowych wychowankowie świetlicy mają obowiązek pozostawienia tornistrów w wydzielonej części sali.

§ 4

Zasady regulujące przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy

 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo).

 2.  Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe.

 3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo wezwać rodzica/opiekuna prawnego w razie stwierdzenia symptomów choroby.

 4. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje wychowawcy imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.

 5. Na początku roku szkolnego kierownik i wychowawcy świetlicy zbierają od rodziców pisemną deklarację (kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej), określającą osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy.

 6. Rodzice, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo, wyrażają zgodę oraz wypełniają oświadczenie o  odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.

 7.   Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun prawny) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).

 8.  Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy świetlicy.

 9.  Rodzice  (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o odbiorze dziecka ze świetlicy lub z miejsca przebywania grupy świetlicowej. Można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

 10.  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 11. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców (opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną) ze świetlicy szkolnej do godziny 17:00 wychowawca świetlicy:

 12. skontaktuje się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami);

 13. zapewni bezpieczeństwo i opiekę dziecku;

 14. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka) zawiadamia policję;

 15. wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

 

 1. Wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

 2. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

 3. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela, że rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, wychowawca świetlicy:

 

 • niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły;

 • nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły;

 • wzywa do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka;

 • jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe (a dodatkowo nietrzeźwa osoba odmawia opuszczenia budynku szkoły i żąda wydania dziecka), wychowawca wzywa policję;

 • wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia
  i podjętych działań.

§ 5

Wychowankowie świetlicy

 1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów z klas I-III szkoły podstawowej zgłoszonych przez rodziców.

 2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 3. Zgłoszenia się u wychowawcy świetlicy bezpośrednio po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

 4. Systematycznego udziału w zajęciach.

 5. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.

 6. Dbania o porządek i wystrój świetlicy,

 7. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

 8. Kulturalnego zachowania w trakcie zajęć świetlicowych oraz respektowania poleceń nauczyciela - wychowawcy,

§ 6

Nagrody i wyróżnienia

 1. Ustna pochwała w obecności wszystkich uczniów.

 2. Ustna pochwała przekazana wychowawcy i rodzicom ucznia.

Kary

 1. Ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.

 2. Poinformowanie rodziców o niestosownym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie w zeszycie korespondencji ucznia lub telefonicznie).

 3. Upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy.

 4. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy.

 5. Nagana dyrektora szkoły.

§ 7

Współpraca z nauczycielami uczącymi w klasach I – III szkoły podstawowej

 1. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych każdy nauczyciel ma obowiązek odprowadzić uczniów do świetlicy szkolnej.

§ 8

Dokumentacja świetlicy

 1. Dziennik zajęć.

 2. Tygodniowy rozkład zajęć.

 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 4. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

 5. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy.

 6. Listy uczestników zajęć pozalekcyjnych klas I – III szkoły podstawowej.

 7. Regulamin świetlicy.


 

 

 

 

Logowanie