Ta strona używa plików cookies. Przeglądając tę stronę zakceptuj ich używanie lub wyłącz zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
Powered by ZSSalez

Najnowsze zdjęcia

Szkoła Podstawowa - film promocyjny

 

 
 

Liceum Salezjańskie - film promocyjny

Zarządzenie 2/2020/2021

Zarządzenie nr 2/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu

z dnia 1.09.2020

w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz .910) zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu zwanego dalej „szkołą", w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. zwanych dalej „wytycznymi".

§2

Zadania administracyjne szkoły

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie

elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez dziennik LIBRUS lub kontaktować się telefonicznie pod numer 16 670 32 65 lub 725350320 oraz bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty

elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie lub poprzez dziennik LIBRUS, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

§3

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.

 2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.

 3.  Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 4. Budynek szkoły został podzielony na strefy i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 5. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy w jednej strefie wymienionej w punkcie 4.
 6. W czasie zajęć szkolnych, co 3 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe i toalety

 7. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

 8. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.

 9. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.

 10. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w pomieszczeniu pielęgniarki, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

 11. Rodzice/opiekunowie prawni aktualizują dane kontaktowe zapewniające szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.

 12. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

§4

Osoby zewnętrzne

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni klas 1-3 SP mogą wchodzić na pierwsze piętro w celu odprowadzenia dziecka i odbioru dziecka.

 2. Na teren szkoły mogą wchodzić do sekretariatu tylko osoby w celu załatwienia sprawy koniecznej (np. rodzice, kurierzy, listonosze).

 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.

 5. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia.

 6. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4.

 7. Sprawy księgowe możliwe są do załatwienia telefonicznie do godz. 13.30. Wpłaty tylko na konto bankowe.

 

§5

Strefa ucznia

1. Uczniowie wchodząc do budynku szkolnego zobowiązani są zdezynfekować ręce.

2. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia.

3. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie

nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane
z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.

4. Uczniowie i nauczyciele w klasach nie mająobowiązku zakrywania ust i nosa.

5. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, itp.) obowiązuje zakrywania ust i nosa.

6. Uczniowie korzystają z szafek w szatni i z wyznaczonych pomieszczeń. Nie przemieszczają się

niepotrzebnie po szkole.

7. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie
umyć ręce lub zdezynfekować płynem.

8. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają
przydzielone stałe miejsca przy stolikach. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi i podręcznikami.

9. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.

10. Słówka poranne o godz. 7:50 odbywają się na przemian dla szkoły podstawowej i dla liceum: poniedziałek, środa, piątek - LO; wtorek i czwartek – SP

11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu.

12. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju

prowadzonych zajęć.

13. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń", w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

 

§6

                                              Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.

 2. W bibliotece i czytelni jednocześnie może przebywać nie więcej niż 8 uczniów.

 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.

 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej" dostępny na stronie internetowej szkoły.

 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców.

 7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej".

 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia. Część kół zainteresowań może być realizowana online.

 

§7

Obiady w świetlicy

 1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

 2. Posiłki wydawane będą w odrębnej sali.

 3. Obiady wydawane są w opakowaniach jednorazowych.

 4. Przed posiłkiem uczniowie myją ręce.

 5. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.

 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.

 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2020

Logowanie