Ta strona używa plików cookies. Przeglądając tę stronę zakceptuj ich używanie lub wyłącz zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
Powered by ZSSalez

Najnowsze zdjęcia

Najbliższe wydarzenia  Liceum Salezjańskie - film promocyjny

  WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

                    Miło nam poinformować, że po raz kolejny uczniowie naszej Szkoły uzyskali bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Potwierdzili tym samym, że znajdują się w gronie najlepszych !

              Gratulujemy doskonałych wyników naszym Uczniom, ich Rodzicom oraz całemu Gronu Pedagogicznemu Salezjańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przemyślu.

   

  O projekcie

                                                                                           

             Od 2016 roku nasi uczniowie biorą udział w programie Sally Ride EarthCam. Jest to projekt organizowany przez NASA, w którym można uzyskać zdjęcia wytypowanych przez siebie obszarów na powierzchni Ziemi wykonanych z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Nazwa projektu – EarthKAM – w rozwinięciu oznacza Earth Kknowledge Acquired by Middle school students. Dzięki udziałowi w projekcie Sally Ride EarthKAM uczniowie mogą zgłosić propozycje wykonania z orbity okołoziemskiej zdjęć wskazanych punków na powierzchni Ziemi. Zgłoszenia są kierowane do kamery zamontowanej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i po ich wykonaniu są przesyłane na Ziemię. Potem uczniowie mogą oglądać i analizować zdjęcia za pomocą witryny internetowej projektu. Projekt wywodzi się od pomysłu dr Sally Ride, pierwszej Amerykanki w kosmosie, która zainicjowała go w 1995 roku.

            W tym roku szkolnym nasi uczniowie uczestniczyli w projekcie międzyprzedmiotowym z geografii i informatyki pt. „Piękno rzek i ich dorzeczy”. Na podstawie zdjęć wykonanych w misji jesiennej przygotowali prezentacje multimedialne:

   

  Prezentacja Marka Krzeszowskiego z klasy 6 SP

  Prezentacja Antoniego Radochońskiego z klasy 6 SP

  Prezentacja Aleksandry Kielar z klasy 7 SP

  Prezentacja Kingi Opryszko z klasy 7 SP

   Prezentacja Wiktorii Tkaczyk z klasy 7 SP

  Prezentacja Marecela Grzegorka z klasy 8 SP


   

  Zasady pracy i nauki zdalnej w Zespole Szkół Salezjańskich w Przemyślu

  Zarządzenie nr 3/2020/2021

  dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu
  z dnia 15 września 2020 roku

  w sprawie sposobu realizacji zadań Salezjańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
  podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w całości lub w części.

   

   

  Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w całości lub w części, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

  Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

   

   

  § 1.

  1. Ilekroć jest mowa o wariancie A – należy przez to rozumieć nauczanie stacjonarne.

  2. Ilekroć jest mowa o wariancie B – należy przez to rozumieć nauczanie mieszane w systemie hybrydowym.

  3. Ilekroć jest mowa o wariancie C – należy przez to rozumieć nauczanie zdalne (zawieszenie zajęć stacjonarnych).

  4. Ilekroć jest mowa o lekcji zdalnej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj aktywności czy kontaktu nauczyciela z uczniami.

  5. Ilekroć jest mowa o lekcjach online – należy przez to rozumieć lekcje prowadzone w sposób umożliwiający interakcje między uczniami a nauczycielami (przypomocy aplikacji Teams lub innych komunikatorów internetowych).

  6. O częściowym (wariant B) lub całkowitym (wariant C) zawieszeniu funkcjonowania szkoły decyduje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

  7. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest określony w zarządzeniu dyrektora szkoły.

  8. Zasady obowiązują całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Salezjańskim PublicznymLiceum Ogólnokształcącym w Przemyślu.

  9. Zasady zostają przekazane nauczycielom, rodzicom i uczniom wszystkich klas na indywidualne konta w dzienniku Librus.

  10. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, odpowiada dyrektor szkoły.

  11. Wychowawcy diagnozują sytuację sprzętowo-sieciową uczniów na wypadek nauczania zdalnego. Informacja o możliwościach interakcji między uczniami a nauczycielami podczas zajęć online jest dostępna uczącym nauczycielom.

  12. Nauczyciele informatyki oraz wychowawcy klas przypominają uczniom zasady bezpiecznego korzystania z internetu zarówno w wariancie A jak i B i C.

   

  § 2.

  1. Zarówno w wariancie B jak i w wariancie C funkcjonowania szkoły sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kontaktować się telefonicznie pod numer 16 670 32 65 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.

  2. W wariancie C pracy szkoły i dla uczniów, którzy nie są objęci kwarantanną w wariancie B pracy szkoły istnieje możliwość korzystania z biblioteki szkolnej po wcześniejszym kontakcie w formie elektronicznej lub telefonicznej i ustaleniu daty
   i terminu spotkania z nauczycielem bibliotekarzem. O spotkaniu nauczyciel bibliotekarz powiadamia dyrektora szkoły.

  3. W wariancie C pracy szkołypedagog i psycholog szkolny w miarę pojawiających się trudności rozpoznaje aktualną sytuację szkolną i domową ucznia, kontaktuje się z uczniem i jego rodzicami, opracowuje plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno-psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

  4. W zależności od sytuacji epidemicznej organizacja nauczania w wariancie B może przybrać różne formy (np. nauczanie zdalne dla jednego lub kilku oddziałów prowadzone przez nauczycieli pracujących w szkole lub zdalnie z domu).

  5. Nauczanie w wariancie C oznacza nauczanie zdalne dla całej szkoły przy założeniu, że nauczyciele pracują zdalnie w miejscu zamieszkania lub na terenie szkoły.

  6. W wariancie B lekcje odbywają się według harmonogramu opracowanego i przekazanego uczniom.

  7. W wariancie C pracy szkoły nie działa świetlica.

  8. W wariancie C lekcje odbywają się według planu lekcji klasy (zgodnie ze stacjonarnym planem zajęć i skoordynowanym harmonogramem lekcji online).

  9. W wariancie B i C co najmniej połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć danego przedmiotu (za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego) powinna się odbywać w formie spotkań online.

  10. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą nauczanie zdalne w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.

  11. W czasie nauczania zdalnego możliwe są modyfikacje organizacji pracy szkoły zawarte w arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021.

  12. W wariancie C dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji wychowawczych i przedmiotowych dla uczniów po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem. O organizacji konsultacji nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.

   

   

  § 3.

  1. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus Synergia.

  2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może polegać na:

  3. lekcjach online;

  4. lekcjach zdalnych polegających na przesłaniu uczniom scenariusza lekcji zawierającego cel lekcji, treści wynikające z podstawy programowej, notatkę, polecenia i zadania;

  5. odesłaniu przez ucznia zadania domowego lub odpowiedzi na polecenia zadane przez nauczyciela w scenariuszu lekcji.

  6. Uczniowie mają obowiązek codziennego logowania się na platformie Librus, odbierania i czytania wiadomości, ogłoszeń, sprawdzania zmian w planie lekcji, zapisów w terminarzu.

  7. Rodzicom zalecamy codzienne logowanie się na platformie Librus oraz monitorowanie ocen i frekwencji, odbieranie i czytanie wiadomości, ogłoszeń, sprawdzanie zmian w planie lekcji i zapisów w terminarzu.

  8. Szkoła, realizując kształcenie na odległość, wykorzystuje dziennik elektroniczny Librus oraz:

  9. platformy do komunikacji: Microsoft Teams;

  10. platformę edukacyjną e-podręczniki;

  11. edukacyjne strony internetowe i aplikacje;

  12. samodzielnie przygotowane przez nauczycieli materiały edukacyjne: prezentacje, filmy, karty pracy.

  13. Scenariusze lekcji zdalnych nauczyciele wysyłają uczniom w danym dniu pracy nie później niż o godzinie rozpoczęcia lekcji, przy pomocy dziennika elektronicznego Librus.

  14. Prace zlecane uczniom do wykonania w domu muszą być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz uwzględniać warunki techniczne, takie jak dostęp do internetu, jego jakość, liczba komputerów, liczba domowników korzystających z urządzenia.

  15. Każdorazowo nauczyciel informuje uczniów o terminie wykonania zadanej pracy, a uczeń ma obowiązek jej odesłania w wyznaczonym czasie.

  16. Uczeń ma prawo wysłać do nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny wiadomość z pytaniami dotyczącymi przesłanego mu scenariusza zajęć, poleceń, zadań.

  17. Każda lekcja prowadzona online powinna łączyć przemiennie kształcenie z użyciem monitorów i bez nich.

   

   

   

  § 4.

  1. W okresie nauczania zdalnego uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.

  2. Zadania pisemne podlegające ocenie nauczyciele wysyłają uczniom jako załączniki poprzez zakładkę „Zadania domowe” w dzienniku elektronicznym.

  3. Nieodesłanie zadanej pracy w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.

  4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu zgłoszone przez wychowawcę uczącym nauczycielom.

  5. Za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji online, np. gry, rozmowy na czacie, zabawy telefonem, wyrzucanie z lekcji kolegów, uczeń może otrzymać negatywną uwagę i ma to wpływ na ocenę zachowania.

   

  § 5.

  1. Frekwencja uczniów odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym.

  2. W czasie lekcji online nauczyciel zaznacza obecność ucznia na podstawie jego uczestnictwa w zajęciach. Nieobecność rodzice ucznia mogą usprawiedliwić w ciągu 2 tygodni, zgodnie z zapisami statutowymi.

  3. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach online. Brak reakcji na pytania i polecenia nauczyciela w trakcie zajęć, połączony z brakiem wyjaśnienia tej sytuacji, może skutkować wpisaniem uczniowi absencji pomimo zgłoszenia obecności na początku lekcji.

  4. W przypadku pracy samodzielnej ze scenariuszem lekcji, uczniowi odnotowuje się obecność, jeżeli do następnych zajęć odbierze i odczyta materiały przesłane przez nauczyciela poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.

   

  § 6.

  1. Nauczaniem zdalnym zarządza dyrektor szkoły.

  2. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor i wicedyrektor.

  3. Problemy zgłaszane nauczycielom i wychowawcom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym należy przekazywać dyrektorowi szkoły poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

  4. W okresie pracy zdalnej nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez dziennik elektroniczny
   i wiadomości sms i w razie potrzeby udzielenia odpowiedzi na informacje.

  5. W okresie pracy zdalnej nauczyciel ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej w formie stacjonarnej lub online.

  6. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania: codziennie odnotowywać tematy prowadzonych lekcji, zaznaczać frekwencję, oceniać uczniów.

  7. Celem prowadzenia nadzoru pedagogicznego dyrektor może zwrócić się do nauczyciela o wgląd do historii prowadzonych lekcji online oraz scenariuszy lekcji z danego dnia i zadań domowych zadawanych uczniom.

  8. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

  9. Nauczycielowi bibliotekarzowi dyrektor może zlecić w trakcie nauczania zdalnego inne przydziały mieszczące się w obowiązkach statutowych.

  10. Nauczycielowi pedagogowi i psychologowi dyrektor może zlecić w trakcie nauczania zdalnego inne przydziały mieszczące się w obowiązkach statutowych.

   

  § 7.

  1. Rodzice uczniów mają obowiązek stałego monitorowania udziału swego dziecka w nauczaniu zdalnym oraz systematycznego kontaktu z nauczycielami w razie pojawiających się problemów (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, absencja na zajęciach online, itp.).

  2. Rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem w sprawie dziecka. Forma konsultacji pozostaje do uzgodnienia zainteresowanych stron z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  3. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  4. Odczytanie przez rodzica wiadomości wysłanej przez dziennik Librus jest traktowane jako zapoznanie się z przekazaną informacją.

   

  § 8.

  1. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań nauczycieli z rodzicami prowadzonych w formie online.

  2. Zobowiązuje się wszystkich uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety i zachowania kultury w komunikacji.

  3. Rodziców i uczniów obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań online oraz kont osobistych osobom trzecim.

  4. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu, a przedstawianych jako własne.

  5. Uczeń dokonujący wykroczeń, o których mowa powyżej może otrzymać negatywną uwagę i ma to wpływ na ocenę zachowania.

  6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

  Zasady pracy i nauki zdalnej w Zespole Szkół Salezjańskich w Przemyślu

  Zarządzenie nr 3/2020/2021

  dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu
  z dnia 15 września 2020 roku

  w sprawie sposobu realizacji zadań Salezjańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
  podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w całości lub w części.

   

   

  Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w całości lub w części, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

  Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

   

   

  § 1.

  1. Ilekroć jest mowa o wariancie A – należy przez to rozumieć nauczanie stacjonarne.

  2. Ilekroć jest mowa o wariancie B – należy przez to rozumieć nauczanie mieszane w systemie hybrydowym.

  3. Ilekroć jest mowa o wariancie C – należy przez to rozumieć nauczanie zdalne (zawieszenie zajęć stacjonarnych).

  4. Ilekroć jest mowa o lekcji zdalnej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj aktywności czy kontaktu nauczyciela z uczniami.

  5. Ilekroć jest mowa o lekcjach online – należy przez to rozumieć lekcje prowadzone w sposób umożliwiający interakcje między uczniami a nauczycielami (przypomocy aplikacji Teams lub innych komunikatorów internetowych).

  6. O częściowym (wariant B) lub całkowitym (wariant C) zawieszeniu funkcjonowania szkoły decyduje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

  7. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest określony w zarządzeniu dyrektora szkoły.

  8. Zasady obowiązują całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Salezjańskim PublicznymLiceum Ogólnokształcącym w Przemyślu.

  9. Zasady zostają przekazane nauczycielom, rodzicom i uczniom wszystkich klas na indywidualne konta w dzienniku Librus.

  10. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, odpowiada dyrektor szkoły.

  11. Wychowawcy diagnozują sytuację sprzętowo-sieciową uczniów na wypadek nauczania zdalnego. Informacja o możliwościach interakcji między uczniami a nauczycielami podczas zajęć online jest dostępna uczącym nauczycielom.

  12. Nauczyciele informatyki oraz wychowawcy klas przypominają uczniom zasady bezpiecznego korzystania z internetu zarówno w wariancie A jak i B i C.

   

  § 2.

  1. Zarówno w wariancie B jak i w wariancie C funkcjonowania szkoły sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kontaktować się telefonicznie pod numer 16 670 32 65 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.

  2. W wariancie C pracy szkoły i dla uczniów, którzy nie są objęci kwarantanną w wariancie B pracy szkoły istnieje możliwość korzystania z biblioteki szkolnej po wcześniejszym kontakcie w formie elektronicznej lub telefonicznej i ustaleniu daty
   i terminu spotkania z nauczycielem bibliotekarzem. O spotkaniu nauczyciel bibliotekarz powiadamia dyrektora szkoły.

  3. W wariancie C pracy szkołypedagog i psycholog szkolny w miarę pojawiających się trudności rozpoznaje aktualną sytuację szkolną i domową ucznia, kontaktuje się z uczniem i jego rodzicami, opracowuje plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno-psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

  4. W zależności od sytuacji epidemicznej organizacja nauczania w wariancie B może przybrać różne formy (np. nauczanie zdalne dla jednego lub kilku oddziałów prowadzone przez nauczycieli pracujących w szkole lub zdalnie z domu).

  5. Nauczanie w wariancie C oznacza nauczanie zdalne dla całej szkoły przy założeniu, że nauczyciele pracują zdalnie w miejscu zamieszkania lub na terenie szkoły.

  6. W wariancie B lekcje odbywają się według harmonogramu opracowanego i przekazanego uczniom.

  7. W wariancie C pracy szkoły nie działa świetlica.

  8. W wariancie C lekcje odbywają się według planu lekcji klasy (zgodnie ze stacjonarnym planem zajęć i skoordynowanym harmonogramem lekcji online).

  9. W wariancie B i C co najmniej połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć danego przedmiotu (za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego) powinna się odbywać w formie spotkań online.

  10. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą nauczanie zdalne w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.

  11. W czasie nauczania zdalnego możliwe są modyfikacje organizacji pracy szkoły zawarte w arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021.

  12. W wariancie C dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji wychowawczych i przedmiotowych dla uczniów po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem. O organizacji konsultacji nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.

   

   

  § 3.

  1. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus Synergia.

  2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może polegać na:

  3. lekcjach online;

  4. lekcjach zdalnych polegających na przesłaniu uczniom scenariusza lekcji zawierającego cel lekcji, treści wynikające z podstawy programowej, notatkę, polecenia i zadania;

  5. odesłaniu przez ucznia zadania domowego lub odpowiedzi na polecenia zadane przez nauczyciela w scenariuszu lekcji.

  6. Uczniowie mają obowiązek codziennego logowania się na platformie Librus, odbierania i czytania wiadomości, ogłoszeń, sprawdzania zmian w planie lekcji, zapisów w terminarzu.

  7. Rodzicom zalecamy codzienne logowanie się na platformie Librus oraz monitorowanie ocen i frekwencji, odbieranie i czytanie wiadomości, ogłoszeń, sprawdzanie zmian w planie lekcji i zapisów w terminarzu.

  8. Szkoła, realizując kształcenie na odległość, wykorzystuje dziennik elektroniczny Librus oraz:

  9. platformy do komunikacji: Microsoft Teams;

  10. platformę edukacyjną e-podręczniki;

  11. edukacyjne strony internetowe i aplikacje;

  12. samodzielnie przygotowane przez nauczycieli materiały edukacyjne: prezentacje, filmy, karty pracy.

  13. Scenariusze lekcji zdalnych nauczyciele wysyłają uczniom w danym dniu pracy nie później niż o godzinie rozpoczęcia lekcji, przy pomocy dziennika elektronicznego Librus.

  14. Prace zlecane uczniom do wykonania w domu muszą być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz uwzględniać warunki techniczne, takie jak dostęp do internetu, jego jakość, liczba komputerów, liczba domowników korzystających z urządzenia.

  15. Każdorazowo nauczyciel informuje uczniów o terminie wykonania zadanej pracy, a uczeń ma obowiązek jej odesłania w wyznaczonym czasie.

  16. Uczeń ma prawo wysłać do nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny wiadomość z pytaniami dotyczącymi przesłanego mu scenariusza zajęć, poleceń, zadań.

  17. Każda lekcja prowadzona online powinna łączyć przemiennie kształcenie z użyciem monitorów i bez nich.

   

   

   

  § 4.

  1. W okresie nauczania zdalnego uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.

  2. Zadania pisemne podlegające ocenie nauczyciele wysyłają uczniom jako załączniki poprzez zakładkę „Zadania domowe” w dzienniku elektronicznym.

  3. Nieodesłanie zadanej pracy w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.

  4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu zgłoszone przez wychowawcę uczącym nauczycielom.

  5. Za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji online, np. gry, rozmowy na czacie, zabawy telefonem, wyrzucanie z lekcji kolegów, uczeń może otrzymać negatywną uwagę i ma to wpływ na ocenę zachowania.

   

  § 5.

  1. Frekwencja uczniów odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym.

  2. W czasie lekcji online nauczyciel zaznacza obecność ucznia na podstawie jego uczestnictwa w zajęciach. Nieobecność rodzice ucznia mogą usprawiedliwić w ciągu 2 tygodni, zgodnie z zapisami statutowymi.

  3. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach online. Brak reakcji na pytania i polecenia nauczyciela w trakcie zajęć, połączony z brakiem wyjaśnienia tej sytuacji, może skutkować wpisaniem uczniowi absencji pomimo zgłoszenia obecności na początku lekcji.

  4. W przypadku pracy samodzielnej ze scenariuszem lekcji, uczniowi odnotowuje się obecność, jeżeli do następnych zajęć odbierze i odczyta materiały przesłane przez nauczyciela poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.

   

  § 6.

  1. Nauczaniem zdalnym zarządza dyrektor szkoły.

  2. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor i wicedyrektor.

  3. Problemy zgłaszane nauczycielom i wychowawcom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym należy przekazywać dyrektorowi szkoły poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

  4. W okresie pracy zdalnej nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez dziennik elektroniczny
   i wiadomości sms i w razie potrzeby udzielenia odpowiedzi na informacje.

  5. W okresie pracy zdalnej nauczyciel ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej w formie stacjonarnej lub online.

  6. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania: codziennie odnotowywać tematy prowadzonych lekcji, zaznaczać frekwencję, oceniać uczniów.

  7. Celem prowadzenia nadzoru pedagogicznego dyrektor może zwrócić się do nauczyciela o wgląd do historii prowadzonych lekcji online oraz scenariuszy lekcji z danego dnia i zadań domowych zadawanych uczniom.

  8. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

  9. Nauczycielowi bibliotekarzowi dyrektor może zlecić w trakcie nauczania zdalnego inne przydziały mieszczące się w obowiązkach statutowych.

  10. Nauczycielowi pedagogowi i psychologowi dyrektor może zlecić w trakcie nauczania zdalnego inne przydziały mieszczące się w obowiązkach statutowych.

   

  § 7.

  1. Rodzice uczniów mają obowiązek stałego monitorowania udziału swego dziecka w nauczaniu zdalnym oraz systematycznego kontaktu z nauczycielami w razie pojawiających się problemów (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, absencja na zajęciach online, itp.).

  2. Rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem w sprawie dziecka. Forma konsultacji pozostaje do uzgodnienia zainteresowanych stron z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  3. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  4. Odczytanie przez rodzica wiadomości wysłanej przez dziennik Librus jest traktowane jako zapoznanie się z przekazaną informacją.

   

  § 8.

  1. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań nauczycieli z rodzicami prowadzonych w formie online.

  2. Zobowiązuje się wszystkich uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety i zachowania kultury w komunikacji.

  3. Rodziców i uczniów obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań online oraz kont osobistych osobom trzecim.

  4. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu, a przedstawianych jako własne.

  5. Uczeń dokonujący wykroczeń, o których mowa powyżej może otrzymać negatywną uwagę i ma to wpływ na ocenę zachowania.

  6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

  Zasady pracy i nauki zdalnej w Zespole Szkół Salezjańskich w Przemyślu

  Zarządzenie nr 3/2020/2021

  dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu
  z dnia 15 września 2020 roku

  w sprawie sposobu realizacji zadań Salezjańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
  podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w całości lub w części.

   

   

  Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w całości lub w części, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

  Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

   

   

  § 1.

  1. Ilekroć jest mowa o wariancie A – należy przez to rozumieć nauczanie stacjonarne.

  2. Ilekroć jest mowa o wariancie B – należy przez to rozumieć nauczanie mieszane w systemie hybrydowym.

  3. Ilekroć jest mowa o wariancie C – należy przez to rozumieć nauczanie zdalne (zawieszenie zajęć stacjonarnych).

  4. Ilekroć jest mowa o lekcji zdalnej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj aktywności czy kontaktu nauczyciela z uczniami.

  5. Ilekroć jest mowa o lekcjach online – należy przez to rozumieć lekcje prowadzone w sposób umożliwiający interakcje między uczniami a nauczycielami (przypomocy aplikacji Teams lub innych komunikatorów internetowych).

  6. O częściowym (wariant B) lub całkowitym (wariant C) zawieszeniu funkcjonowania szkoły decyduje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

  7. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest określony w zarządzeniu dyrektora szkoły.

  8. Zasady obowiązują całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Salezjańskim PublicznymLiceum Ogólnokształcącym w Przemyślu.

  9. Zasady zostają przekazane nauczycielom, rodzicom i uczniom wszystkich klas na indywidualne konta w dzienniku Librus.

  10. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, odpowiada dyrektor szkoły.

  11. Wychowawcy diagnozują sytuację sprzętowo-sieciową uczniów na wypadek nauczania zdalnego. Informacja o możliwościach interakcji między uczniami a nauczycielami podczas zajęć online jest dostępna uczącym nauczycielom.

  12. Nauczyciele informatyki oraz wychowawcy klas przypominają uczniom zasady bezpiecznego korzystania z internetu zarówno w wariancie A jak i B i C.

   

  § 2.

  1. Zarówno w wariancie B jak i w wariancie C funkcjonowania szkoły sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kontaktować się telefonicznie pod numer 16 670 32 65 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.

  2. W wariancie C pracy szkoły i dla uczniów, którzy nie są objęci kwarantanną w wariancie B pracy szkoły istnieje możliwość korzystania z biblioteki szkolnej po wcześniejszym kontakcie w formie elektronicznej lub telefonicznej i ustaleniu daty
   i terminu spotkania z nauczycielem bibliotekarzem. O spotkaniu nauczyciel bibliotekarz powiadamia dyrektora szkoły.

  3. W wariancie C pracy szkołypedagog i psycholog szkolny w miarę pojawiających się trudności rozpoznaje aktualną sytuację szkolną i domową ucznia, kontaktuje się z uczniem i jego rodzicami, opracowuje plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno-psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

  4. W zależności od sytuacji epidemicznej organizacja nauczania w wariancie B może przybrać różne formy (np. nauczanie zdalne dla jednego lub kilku oddziałów prowadzone przez nauczycieli pracujących w szkole lub zdalnie z domu).

  5. Nauczanie w wariancie C oznacza nauczanie zdalne dla całej szkoły przy założeniu, że nauczyciele pracują zdalnie w miejscu zamieszkania lub na terenie szkoły.

  6. W wariancie B lekcje odbywają się według harmonogramu opracowanego i przekazanego uczniom.

  7. W wariancie C pracy szkoły nie działa świetlica.

  8. W wariancie C lekcje odbywają się według planu lekcji klasy (zgodnie ze stacjonarnym planem zajęć i skoordynowanym harmonogramem lekcji online).

  9. W wariancie B i C co najmniej połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć danego przedmiotu (za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego) powinna się odbywać w formie spotkań online.

  10. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą nauczanie zdalne w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.

  11. W czasie nauczania zdalnego możliwe są modyfikacje organizacji pracy szkoły zawarte w arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021.

  12. W wariancie C dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji wychowawczych i przedmiotowych dla uczniów po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem. O organizacji konsultacji nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.

   

   

  § 3.

  1. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus Synergia.

  2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może polegać na:

  3. lekcjach online;

  4. lekcjach zdalnych polegających na przesłaniu uczniom scenariusza lekcji zawierającego cel lekcji, treści wynikające z podstawy programowej, notatkę, polecenia i zadania;

  5. odesłaniu przez ucznia zadania domowego lub odpowiedzi na polecenia zadane przez nauczyciela w scenariuszu lekcji.

  6. Uczniowie mają obowiązek codziennego logowania się na platformie Librus, odbierania i czytania wiadomości, ogłoszeń, sprawdzania zmian w planie lekcji, zapisów w terminarzu.

  7. Rodzicom zalecamy codzienne logowanie się na platformie Librus oraz monitorowanie ocen i frekwencji, odbieranie i czytanie wiadomości, ogłoszeń, sprawdzanie zmian w planie lekcji i zapisów w terminarzu.

  8. Szkoła, realizując kształcenie na odległość, wykorzystuje dziennik elektroniczny Librus oraz:

  9. platformy do komunikacji: Microsoft Teams;

  10. platformę edukacyjną e-podręczniki;

  11. edukacyjne strony internetowe i aplikacje;

  12. samodzielnie przygotowane przez nauczycieli materiały edukacyjne: prezentacje, filmy, karty pracy.

  13. Scenariusze lekcji zdalnych nauczyciele wysyłają uczniom w danym dniu pracy nie później niż o godzinie rozpoczęcia lekcji, przy pomocy dziennika elektronicznego Librus.

  14. Prace zlecane uczniom do wykonania w domu muszą być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz uwzględniać warunki techniczne, takie jak dostęp do internetu, jego jakość, liczba komputerów, liczba domowników korzystających z urządzenia.

  15. Każdorazowo nauczyciel informuje uczniów o terminie wykonania zadanej pracy, a uczeń ma obowiązek jej odesłania w wyznaczonym czasie.

  16. Uczeń ma prawo wysłać do nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny wiadomość z pytaniami dotyczącymi przesłanego mu scenariusza zajęć, poleceń, zadań.

  17. Każda lekcja prowadzona online powinna łączyć przemiennie kształcenie z użyciem monitorów i bez nich.

   

  § 4.

  1. W okresie nauczania zdalnego uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.

  2. Zadania pisemne podlegające ocenie nauczyciele wysyłają uczniom jako załączniki poprzez zakładkę „Zadania domowe” w dzienniku elektronicznym.

  3. Nieodesłanie zadanej pracy w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.

  4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu zgłoszone przez wychowawcę uczącym nauczycielom.

  5. Za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji online, np. gry, rozmowy na czacie, zabawy telefonem, wyrzucanie z lekcji kolegów, uczeń może otrzymać negatywną uwagę i ma to wpływ na ocenę zachowania.

   

  § 5.

  1. Frekwencja uczniów odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym.

  2. W czasie lekcji online nauczyciel zaznacza obecność ucznia na podstawie jego uczestnictwa w zajęciach. Nieobecność rodzice ucznia mogą usprawiedliwić w ciągu 2 tygodni, zgodnie z zapisami statutowymi.

  3. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach online. Brak reakcji na pytania i polecenia nauczyciela w trakcie zajęć, połączony z brakiem wyjaśnienia tej sytuacji, może skutkować wpisaniem uczniowi absencji pomimo zgłoszenia obecności na początku lekcji.

  4. W przypadku pracy samodzielnej ze scenariuszem lekcji, uczniowi odnotowuje się obecność, jeżeli do następnych zajęć odbierze i odczyta materiały przesłane przez nauczyciela poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym.

   

  § 6.

  1. Nauczaniem zdalnym zarządza dyrektor szkoły.

  2. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor i wicedyrektor.

  3. Problemy zgłaszane nauczycielom i wychowawcom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym należy przekazywać dyrektorowi szkoły poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

  4. W okresie pracy zdalnej nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez dziennik elektroniczny
   i wiadomości sms i w razie potrzeby udzielenia odpowiedzi na informacje.

  5. W okresie pracy zdalnej nauczyciel ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej w formie stacjonarnej lub online.

  6. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania: codziennie odnotowywać tematy prowadzonych lekcji, zaznaczać frekwencję, oceniać uczniów.

  7. Celem prowadzenia nadzoru pedagogicznego dyrektor może zwrócić się do nauczyciela o wgląd do historii prowadzonych lekcji online oraz scenariuszy lekcji z danego dnia i zadań domowych zadawanych uczniom.

  8. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

  9. Nauczycielowi bibliotekarzowi dyrektor może zlecić w trakcie nauczania zdalnego inne przydziały mieszczące się w obowiązkach statutowych.

  10. Nauczycielowi pedagogowi i psychologowi dyrektor może zlecić w trakcie nauczania zdalnego inne przydziały mieszczące się w obowiązkach statutowych.

   

  § 7.

  1. Rodzice uczniów mają obowiązek stałego monitorowania udziału swego dziecka w nauczaniu zdalnym oraz systematycznego kontaktu z nauczycielami w razie pojawiających się problemów (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, absencja na zajęciach online, itp.).

  2. Rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem w sprawie dziecka. Forma konsultacji pozostaje do uzgodnienia zainteresowanych stron z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  3. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  4. Odczytanie przez rodzica wiadomości wysłanej przez dziennik Librus jest traktowane jako zapoznanie się z przekazaną informacją.

   

  § 8.

  1. Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań nauczycieli z rodzicami prowadzonych w formie online.

  2. Zobowiązuje się wszystkich uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety i zachowania kultury w komunikacji.

  3. Rodziców i uczniów obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań online oraz kont osobistych osobom trzecim.

  4. Obowiązuje zakaz przekazywania nauczycielom prac wykonanych przez osoby trzecie lub skopiowanych z Internetu, a przedstawianych jako własne.

  5. Uczeń dokonujący wykroczeń, o których mowa powyżej może otrzymać negatywną uwagę i ma to wpływ na ocenę zachowania.

  6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.

  OFERTA UBEZPIECZENIA NA ROK 2020/2021

  Oświadczenie woli przystąpienia do ubezpieczenia dla rodziców, którzy nie będą mogli dopełnić formalności w szkole.

   

   

  WARIANT 1 

   

  WARIANT 2

  Zarządzenie 2/2020/2021

  Zarządzenie nr 2/2020/2021

  Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu

  z dnia 1.09.2020

  w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii.

  Czytaj więcej: Zarządzenie 2/2020/2021

  Logowanie